top of page

תקרות לשנת המס 2017

מה המקסימום אשר ניתן להפקיד לקרן השתלמות? מהי תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה המקיפה?  מהם שיעורי המס על פי מדרגות המס?

כדי שתוכלו להיערך נכון ולנצל את הטבות המס המקסימאליות, ריכזנו עבורכם את כלל הנתונים הרלבנטיים.

כמה צריך להפקיד לפנסיה עצמאי
מדרגות המס:
סוגי עמיתים:
עמית מוטב – מי שהפקיד באפיק קצבתי לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק במונחים שנתיים (17,451 ש"ח בהתאם לתקרה של שנת 2014).
עמית יחיד – עמית שאינו עמית מוטב ונולד לפני שנת 1961 או שהייתה לו בשנת המס הכנסת עבודה שבשלה הוא זכאי לקצבה עפ"י דין.

 

קצבה מזכה לפי סעיף 9א

12,340 --- 148,080

פטור ממס בשיעור 35% לפנסיונר בגיל פרישה

2,961 ---- 35,532

שווי נקודת זיכוי

218

סה"כ פטור ממס בשיעור 43.5% לפנסיונר בגיל פרישה

3,680 ---- 44,160

הפקדת רובד ראשון לקצבה כדי להפוך לעמית מוטב

1,540 ---- 18,480

תקרת ההכנסה המזכה לעצמאי מהכנסה אחרת

12,300 --- 147,600

תקרת הכנסה מזכה להכנסת עבודה

8,700 ----- 104,400

שכר ממוצע במשק

9,260 ----- 111,120

קצבת מינימום על פי סעיף 23 לחוק קופות גמל - פנסיית מטרה

4,300

שכר מינימום למבחן משיכה מקופת גמל בשל מיעוט הכנסות

4,300

סכום צבירה מירבי למשיכה חד פעמי מקופה לא משלמת

91,500

תקרת הפיצויים השנתית הפטורה ממס בעת עזיבה

12,340

תקרת הפיצויים השנתית הפטורה ממס בעת פטירה

24,700

הכנסה קובעת לקרן השתלמות לעצמאי

263,000

Please reload

עד שכר חודשי 5,270 ---------- שנתי 63,240

10%

עד שכר חודשי 9,000 ---------- שנתי 108,000

14%

עד שכר חודשי 13,990 ---------- שנתי 167,880

21%

עד שכר חודשי 19,980 ---------- שנתי 239,760

31%

עד שכר חודשי 41,790 ---------- שנתי 501,480

34%

מכל שקל נוסף

48%

Please reload

תקרות שונות:

זיכוי ע"ס של עד 7% מההכנסה המזכה - 8,700 ש"ח

609 ------- 7,308

הפרשה לפיצויים לבעל שליטה - מוכר כהוצאה

1,030 ---- 12,360

תקרת שכר להפרשה לתגמולים ואכ"ע לבעל שליטה

36,356 --- 436,272

זיכוי 35% מההפקדה

213 ------- 2,558

Please reload

הטבות מס מקסימאליות (עמית שכיר):
רוצים לדבר איתנו?
זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם! 
(אפשר גם בטלפון 072-2112225)
 
bottom of page