top of page

מילון קרנות הפנסיה המקיף - מה צריך לדעת על קרנות פנסיה?

רוצים לדבר איתנו?
זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם! 
(אפשר גם בטלפון 072-2112225)
 

במאמר הקודם סקרנו את קרנות הפנסיה בישראל מאז קום המדינה ועד הקרנות המשווקות כיום. במאמר זה ננסה להסביר מושגים מעולם הפנסיה.

 

מנגנון איזון אקטוארי

קרנות הפנסיה המשווקות כיום מבוססות כאמור על ערבות הדדית. ערבות זו באה לידי ביטוי בפנסיית הזקנה אך גם בפנסיית נכות ושארים. בחישוב קצבאות הפנסיה נעזרת הקרן במנגנון איזון בו המטרה היא שהנכסים ישתוו להתחייבויות. הנכסים הינם החסכון או דמי הגמולים אותם הפקידו העמיתים ואילו ההתחייבויות הינן הוצאות הקרן אם בצורת קצבאות ואם בצורת ביטוחים (נכות ושארים). קרן הפנסיה מבצעת התחשבנות אקטוארית בכך שמעת לעת מפחיתה או מוסיפה זכויות לעמיתים כפונקציה של ההתחייבויות.

סוכן ביטוח כפר סבא.

עלות הסיכונים - פרמיית הביטוח

כפי שהסברנו העמיתים מבצעים מימון הדדי בכל הנוגע לביטוח הנכות והשארים, מדי חודש נגבית מן העמיתים פרמיה אשר משמשת את העמיתים אשר נזקקים בביטוח. בסוף השנה מבצעת הקרן התחשבנות ובתקופה בה ישנם מקרי ביטוח פחותים יותר מבצעת הקרן התחשבנות ומחזירה חלק מהכספים לעמיתים (ולהפך בתקופה בה ישנם יותר מקרי ביטוח).

סוכן ביטוח כפר סבא.

עמית פעיל

עמית המכונה פעיל הינו עמית אשר מפקיד מדי חודש  כשכיר או כפנסיונר לקרן הפנסיה.

סוכן ביטוח כפר סבא.

עמית לא פעיל (מוקפא)

עמית לא פעיל הינו עמית אשר אינו מפקיד לקרן מזה תקופה, לאחר תקופה (משתנה בין קרן לקרן) הופך עמית לא פעיל לקרן מסולקת.

סוכן ביטוח כפר סבא.

קרן מסולקת

קרן אשר לא הופקדו אליה תקופה ארוכה כספים ואילו הכספים שכבר נצברו בה ממשיכים להיות מנוהלים ולצבור תשואות.

סוכן ביטוח כפר סבא.

עמית פנסיונר

עמית אשר מושך קצבאות מקרן הפנסיה.

סוכן ביטוח כפר סבא.

היוון כספי פנסיה

היוון היא למעשה פעולה של הפיכת סכום להוני. על קרן הפנסיה חלות מס' כללים וחוקים אך באופן כללי  מאפשרת קרן הפנסיה להוון עד 25% מקצבה של עד 5 שנים.

 

ערכי פדיון

ערכי פדיון הינם הכספים אשר חסכנו בקרן הפנסיה.

 

שכר קובע לפנסיה

המונח שכר קובע רלבנטי לקרנות הפנסיה הותיקות. בעת חישוב קצבת הפנסיונר נלקחות בחשבון 2 תקופות, הראשונה עד 2003 והשניה מ-2003 לכל תקופה צורת חישוב שונה ותוצאת 2 התקופות במכפלת זכויותיו של העמית אותם צבר תתן את הפנסיה לה זכאי.

 

שכר מבוטח

שכר שבגינו מופקדים הכספים, לרוב גובה הכיסויים הביטוחים נקבע בהתאם לשכר זה (באובדן כושר עבודה עד 75% מהשכר המבוטח, בקצבת שארים עד 100%).

 

שאירים

שאריו של עמית הינם בן/בת זוג וילדיו עד גיל 21. בחלק מהקרנות ישנם כיסויים לילד נתמך לאחר גיל 21 ואף הורים נתמכים, כאמור תלוי בקרן ובמסלול הנבחר.

 

ויתור על שאירים

קרן הפנסיה מאפשרת לעמיתיה לבטל את הביטוח למקרה פטירה, קצבת השארים כנגד הוכחת רווקות וללא ילדים (כפוף לת.ז וספח). עמית אשר ויתר על הנ"ל לא ירכשו בגינו כיסויים ביטוחיים אלו ואילו כספים אלו יעברו לחיסכון. כמובן שעבור אותו עמית אין ערבות הדדית בגין עמיתים אחרים אשר מבוטחים בכיסוי זה. אפשרות זאת קיימת לתקופה של עד שנתיים כמנגנון זהירות למען מניעת מצב בו עמית ויתר על הכיסוי ושכח להחזירו במקרה של שינוי סטטוס משפחתי. עמית אשר ממשיך להיות "בודד" לאחר שנתיים אלו יכול לבצע שוב את פעולת הויתור לשנתיים נוספות.

 

פנסיית שאירים

קצבה אשר ניתנת חודשית לשאריו של עמית שנפטר.

 

פנסיית נכות

קצבה חודשית אשר ניתנת לעמית אשר נמצא באובדן כושר עבודה ואינו מסוגל להמשיך בעבודתו.

 

תקופת אכשרה

כל קרנות הפנסיה מבטחות את עמיתיהם בביטוח, יחד עם זאת על פי התקנות ב-60 החודשים הראשונים בחברות בקרן, אירועים ביטוחיים כמו אובדן כושר עבודה ופטירה לא יכוסו כתוצאה ממצב רפואי קודם.

 

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

בחוק פיצויי פיטורין, נקבע בסעיף 14 כי מעסיק ועובד יכולים להסכים להחיל תנאי בו פיצויי הפיטורין יחושבו על פני שנה בשנה אך העובד יהיה זכאי לקבלם גם אם בחר הוא לסיים את העסקתו.

 

קרן צוברת זכויות - קרן זכויות

קרן פנסיה ותיקה או קרן יסוד בה מדי שנה צובר העמית 2% קצבה בגיל הפנסיה.

 

 

קרן צוברת תשואה

קרן פנסיה חדשה אשר מקבלת הפקדות וצוברת תשואה כנגד השקעותיו של מנהל הקרן.

 

אג"ח ייעודי - אג"ח מבטיח תשואה

אג"ח ממשלתי בלתי סחיר הניתן לקרנות הפנסיה (גם לחלק מקופות הגמל וביטוחי המנהלים) ומבטיח תשואה של 4.86% + מדד מדי שנה. קרנות הפנסיה החדשות זכאיות ל-30% אג"ח אלו ואילו הותיקות וביטוחי המנהלים ל-100%.

 

תקנון אחיד

בעת הלאמתן של קרנות הפנסיה הותיקות הלא מאוזנות הוחל עליהן תקנון אחיד בו העימיתים בכולן זכאים לאותם זכויות. כמו כן הוחל צורת החישוב של 2 תקופות לשכר הקובע ותנאי בו פנסיונר המושך קיצבה יתחיל לשלם סכום לקרן חלק מקצבתו כדי להמשיך לממנה.

 

מוטב

מוטב הינו אדם אשר אותו ממנה עמית כאדם אשר יהנה מכספו במידה והלך לעולמו. יש לשים לב להבחנה בין שארים למוטבים. המוטב יוכל להינות מכספים אלו באם עמית נפטר בעודו "בודד" או באם קיימים שארים אך הקרן אינה פעילה (מסולקת). באם קרן הפנסיה הינה פעילה ולעמית שארים חוקיים, הם אלו אשר יקבלו את הקצבאות על אף שקבע אותו עמית מוטב שונה.

 

ועדה רפואית

ועדה מטעם קרן הפנסיה אשר תפקידה לאשר את קצבת הנכות לעמית.

 

רופא תעסוקתי

רופא אשר תפקידו לקבוע את כשירותו של עמית לעבודה ובכך להמליץ לועדה הרפואית באם לאשר את קצבת הנכות.

גיל פרישה

גיל הפרישה הטבלאי ע"פ לוחות המוסד לביטוח לאומי

 

קיזוז עם ביטוח לאומי

במקרה של אובדן כושר עבודה בו זכאי עמית לתגמולי ביטוח מטעם המוסד לביטוח לאומי (לרוב כתוצאה מתאונת עבודה), תתקזז הקרן עם המבוטח ותשלם לו עד למקסימום בו הוא זכאי. קיזוז זה הינו אחד החסרונות בקרן הפנסיה וניתן להשלימו באמצעות ביטוח אובדן כושר עבודה משלים או באמצעות אפגרייד לפנסיה.

 

הגדרת עיסוק

קרן הפנסיה קובעת כי במקרה של אובדן כושר עבודה, מבוטח יהיה זכאי לקצבת נכות באם אינו מסוגל לעבוד בעבודתו ערב קרות האירוע או בכל עיסוק סביר אחר. זהו למעשה החיסרון השני המשמעותי בקרן הפנסיה, גם במקרה זה מומלץ להשלים באופן פרטי.

 

נכות מלאה / נכות חלקית

קרן הפנסיה מכסה בכיסויי הנכות עד 75% מהשכר אך לא פחות מ-25%, נכות חלקית הינה מצב בו המבוטח זכאי לפחות מהמקסימום, פחות מקצבת הנכות המלאה - 75% מהשכר המבוטח.

סוכן ביטוח כפר סבא.

פנסיית חובה - צו הרחבה פנסיה לכל עובד

בשנת 2008 נחקק "חוק פנסיית חובה" מאז אותה שנה מדי שנה המעסיק והעובד מפרישים אחוז גבוה יותר. למעשה מדובר בחוק אשר מטרתו להגן על העובדים במשק בכך שמכריח את מעסיקם להפריש להם לגמלאות - לפנסיה. לחוק מס' עקרונות חשובים גם בנוגע להתחשבנות פיצויים - פיצויי פיטורין.

סוכן ביטוח כפר סבא.

שחרור

למעשה במקרה של אובדן כושר עבודה משחררת קרן הפנסיה את העמית אשר נמצא באובדן כושר עבודה מהמשך החיסכון הפנסיוני וחוסכת עבורו לפנסיה.

bottom of page