top of page

כל מה שצריך לדעת על פיצויי פיטורין ואיך ניתן לקבלם? פורסם בתאריך: 17/08/2014

לפי חוק פיצויי פיטורין, העובד זכאי לפיצויים על פי הנוסחה, שכר אחרון כפול מספר שנות הותק. הזכאות כאמור הינה בתנאי שהעזיבה בוצעה בנסיבות המזכות בפיצויים. נסיבות אלו כאמור מוגדרות באופן מפורש בחוק פיצויי פיטורים

סוכן ביטוח בכפר סבא

מהן הסיבות המזכות בפיצויי פיטורין?

  1. פיטורים יזומים ע"י המעסיק לאחר לפחות שנת עבודה אחת.

  2. התפטרות אשר דינה פיטורין מהסיבות הבאות:

  • מעבר מקום מגורים לאחר נישואין.

  • עבודה בשירות הביטחון.

  • פיטורין עקב מצב בריאותי.

  • פיטורין לטובת טיפול בתינוק אשר טרם מלאו לו 9 חודשים.

סוכן ביטוח בכפר סבא

לאחרונה עם חקיקת "פנסיית חובה", צו הרחבה פנסיה לכל עובד, החלו מעסיקים רבים להחיל על עובדיהם את סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, במקביל בענפי תעסוקה שונים קיים הסעיף מתוקף הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, למעשה מדובר בהסכם בו העובד והמעסיק מקבלים תנאים מסויימים עליהם, עבור כל אחד יתרון וחיסרון. את עיקרי סעיף 14 ומשמעותו תוכלו לקרוא בקישור הבא.

 

 

מהו סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורין?

על פי הגדרת חוק פיצויי פיטורין, משמעות סעיף 26:

"סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים, או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה – אינם ניתנים להחזרה, להעברה לשעבוד או לעיקול; הוראה זו לא תחול על סכום ששולם או הופקד כאמור בעד עובד שבינתיים חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר, שהוא ניתן להחזרה או להעברה"

סוכן ביטוח בכפר סבא

כאמור על פי סעיף 14 או צווי הרחבה ענפיים, כספי הפיצויים מגיעים לעובד במקרה עזיבת עבודה מכל סיבה. מאידך כספי פיצויים אשר הופקדו בגין עובדים אשר אליהם לא חלים כללים אלו, יכולים להימשך חזרה על ידי המעסיק במידה והעובד סיים העסקתו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין. סעיף 26 משנה את סדר היום ומציין כי מעסיק אשר הפקיד כספי פיצויים לקופה אשר מטרתה קצבה, אינם יכולים להימשך חזרה על ידי המעסיק, כלומר ישארו בחזקתו של המבוטח וזאת אלא אם הוסכם בין הצדדים מראש אחרת.

סוכן ביטוח בכפר סבא

 

זכאות ללא תנאי

החל משנת 2004 שונה מודל דמי הניהול בפוליסות ביטוחי המנהלים. החל מאותה שנה החל לשלם בעל הפוליסה דמי ניהול מסך ההפקדה, כולל דמי ניהול מכספי הפיצויים. על פי סעיף "זכאות ללא תנאי" העובד מחד זכאי לקבל את כספי הפיצויים בין אם פוטר ובין אם התפטר, ואילו המעסיק פטור מהשלמת הפיצויים אותם חייב בשל גידול בשכר. יחד עם זאת, היות ולא קיים סעיף 14, העובד יהיה זכאי לקבל פיצויים מוגדלים על בסיס שכר כפול ותק, את ההפרש אשר מעבר לכספי הפיצויים אשר נצברו בקופה, העובד יכול לקבל ישירות מכספי התגמולים.

כללים נוספים בלתי נפרדים מסעיף זה:

  • המקרה גידול בשכר המעסיק מחוייב להפקיד לפי השכר החדש.

  • החלת סעיף זה ניתן עד 3 שנים מעת ההצטרפות לקופת הביטוח.

  • הפיצויים כאמור יושקעו בשוק ההון ויניבו תשואה (רווחי השקעות) או יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן (הגבוה מביניהם).

  • את ההפרשים בגין גידולים בשכר ניתן להשלים מתוך התגמולים עד 7 שנים ממועד הפקת הפוליסה או ממועד העברת הפוליסה למעסיק חדש. 

 

כמה צריך להפריש לעובד לפיצויים

 

חוק פנסיית חובה וסעיף 14

בשנת 2008, נכנס לתוקף צו הרחבה, "פנסיה לכל עובד". למעשה אך ורק משנה זו חוייבו מעסיקים לשלם לתנאים סוציאליים עבור עובדיהם. על מנת להקל על רוע הגזרה עבור המעסיקים והעובדים, החלת ההפרשות בוצעה באופן פרוגריסיבי, כלומר השתנתה על פני מס' שנים, להלן טבלת המחשה. חלק בלתי נפרד מהפרשות המעסיק הינו הפרשה לפיצויי פיטורין, החל מה-01/2014 מחוייבים מעסיקים לשלם 6% לטובת פיצויים, הפרשה זו מהווה 72% מהמקסימום ע"פ סעיף 14.

סוכן ביטוח בכפר סבא

נהוג לבחון את פיצויי הפיטורין אשר הופקדו מתוקף צו הרחבה זה, כפיצויים עליהם חל באופן אוטומטי סעיף 14. כלומר במקרה בו העובד היה זכאי להפרשות לפי פנסיית חובה, בין אם התפטר או פוטר, כספי פיצויים אלו יהיו לרשותו.

bottom of page